لمورهای ماداگاسکار: لمورهای ماداگاسکار

لمورهای ماداگاسکار

لمورهای ماداگاسکار

لمور حیوانی نادر و در معرض انقراض است و فقط در جنگلهای ماداگاسکار، جزیره ای در سواحل آفریقا زندگی می کند. کلمه لمور به معنی شبح و روح است. لمورها  حیواناتی شب فعال اند که بیشتر عمر خود را بر روی درختان زندگی می کنند.

نظر دادن