ایران: ایران _ 84

ایران

ایران _ 84

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : کافه گالری ها - صنعت پتروشیمی ایران - شوشتر و دزفول سرزمین تاریخ و تمدن

نظر دادن