ایران: ایران _ 85

ایران

ایران _ 85

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : شیرینی های برتر ایرانی - فرش ابریشمی دستباف قم - خطه سرسبز مازندران

نظر دادن