ایران: ایران _ 88

ایران

ایران _ 88

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارشی از حمام های تاریخی، دبیرستان البرز و . .

نظر دادن