فرماندهان: فرماندهان - 22 - محمود شهبازی

فرماندهان

فرماندهان - 22 - محمود شهبازی

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : محمود شهبازی

نظر دادن