فرماندهان: فرماندهان - 24 - علیرضا موحد دانش

فرماندهان

فرماندهان - 24 - علیرضا موحد دانش

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : علیرضا موحد دانش

نظر دادن