دوربین شما: دوربین شما: چهارراه رسولی

دوربین شما

دوربین شما: چهارراه رسولی

دوربین شما" برنامه کوتاهی است که هر بار به سراغ یک مکان و شغل خاص می رود و با افراد گفتگو می کند و نظر بینندگان را در مورد مستند و شبکه مستند جویا می شود.

این قسمت: چهارراه رسولی

نظر دادن