پلپلاسی: پلپلاسی

پلپلاسی

پلپلاسی

این مستند روایتگر نوروز باستانی در سیستان از زبان پلپلاسی یا همان «پرستو» به عنوان اولین مهمان بهاری منطقه است و به آداب و سنن مردم سیستان در نوروز می پردازد.

این فیلم در مناطق مختلف سیستان به تصویر کشیده شده و می‌کوشد تا دیدگاه مردم را نسبت به سیستان تغییر دهد.

نظر دادن