سفری دیگر: سفری دیگر - 21

سفری دیگر

سفری دیگر - 21

مستند «سفری دیگر» درباره تجربه های منحصر به فرد توریست های جوان ایرانی است. در قسمت های گوناگون این مجموعه، شهرها و مناطق مختلف ایران که دارای جذابیت های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی هستند معرفی می شود.

این قسمت : ژرماین و حاجی فیروز 

نظر دادن