عروس کویر: عروس کویر

عروس کویر

عروس کویر

در این مستند با پرنده ای به نام "زاغ بور"  در خراسان رضوی و در یک منطقه حفاظت شده آشنا می شویم. 

نظر دادن