تد: تد - ابراز عقیده

تد

تد - ابراز عقیده

"تد" یک مجموعه همایش جهانی است که با شعار «ایده‌ها ارزش گسترش دارند»، برگزار می‌شود.

موضوع این قسمت: صحبت های آدام گالیانسکی درباره ابراز عقیده 

نظر دادن