فرماندهان: فرماندهان - 25 - مصطفی ردانی پور

فرماندهان

فرماندهان - 25 - مصطفی ردانی پور

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : مصطفی ردانی پور

نظر دادن