تعاونی برتر: تعاونی برتر - 88

تعاونی برتر

تعاونی برتر - 88

در این مجموعه مستند به فعالیت تعاونی‌های برتر در شهرستان ها و نقش آنها در اصلاح نظام بهبود معیشت مردم پرداخته می شود.

این قسمت : شرکت تعاونی بسته بندی ایلیا سبزوار

شرکت تعاونی پرورش ماهی شارک

نظر دادن