گنجینه - سری جدید

گنجینه; آب و آبیاری سنتی

قسمت تازه سری جدید «گنجینه» به پخش مصاحبه با همسر زنده یاد محمدرضا مقدسیان مستندساز شناخته شده اختصاص دارد.

نظر دادن