در مسیر تندباد: در مسیر تندباد

در مسیر تندباد

در مسیر تندباد

این مستند درمورد آسبادهای استان سیستان و بلوچستان و رسوم مردم آن سرزمین است که سالیان متوالی در معرض باد های 300 روزه سیستان قرار دارند.

نظر دادن