تعاونی برتر: تعاونی برتر - 89

تعاونی برتر

تعاونی برتر - 89

در این مجموعه مستند به فعالیت تعاونی‌های برتر در شهرستان ها و نقش آنها در اصلاح نظام بهبود معیشت مردم پرداخته می شود.

این قسمت : شرکت تعاونی روغن نباتی فردا

شرکت تعاونی نگین فردا

نظر دادن