ناقوس

ناقوس

در این برنامه به روایت آقای یوسفی از چگونگی انتخاب تخلص خود پرداخته می شود.

نظر دادن