چاپ کردن این صفحه

فرماندهان

فرماندهان - 28 - محسن وزوایی

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : محسن وزوایی

موارد مرتبط