پژواک ها: پژواک ها - 12

پژواک ها

پژواک ها - 12

مستند «پژواک ها» به آشنایی با آداب و سنن خاص مردم مناطق بسیار بومی و بکر کشور می پردازد.

این قسمت : دیدار با پیرمردی که خانه وی در زلزله سال 1370 به دلیل پی محکم ویران نشد.

نظر دادن