یک چکه ماه: یک چکه ماه - 5

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 5

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : جور دیگر باید دید

نظر دادن