برای مهمانی: برای مهمانی - 3

برای مهمانی

برای مهمانی - 3

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : اُرُشلوق - استان زنجان

نظر دادن