یک چکه ماه: یک چکه ماه - 8

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 8

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : خانم جلیلی پس از ترک اعتیاد یک کمپ ترک اعتیاد را اداره می کند.

نظر دادن