ایران: ایران - 104

ایران

ایران - 104

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : صنایع دستی سیستان و بلوچستان - جزیره کیش

نظر دادن