برای مهمانی: برای مهمانی - 5

برای مهمانی

برای مهمانی - 5

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : ماه نهم - استان خراسان جنوبی

نظر دادن