بیراهه: بیراهه - 3

بیراهه

بیراهه - 3

ابن برنامه پیرامون اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : بازی هایی رایانه ای و تاثیرات آن بر جامعه

نظر دادن