یک چکه ماه: یک چکه ماه - 11

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 11

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : می بخشم - خانم لیلا اسدی که سال ها پیش قاتل پدرش را می بخشد.

نظر دادن