شکوفه های زیتون: شکوفه های زیتون - 2

شکوفه های زیتون

شکوفه های زیتون - 2

مجموعه مستند "شکوفه های زیتون" در رویکردی نو و با بهره گیری از انبوهی از تصاویر کمتر دیده شده به تحقیق و انعکاس واقعیت سرنوشت 26 هنرمند و نخبه فرهنگی آمریکایی و اروپایی یهودی و مسیحی حامی فلسطین می پردازد.

این قسمت : ویتوریو آریگونی نویسنده ایتالیلیی 

نظر دادن