بازگرد: بازگرد

بازگرد

بازگرد

این برنامه به روایت زندگی زنان ایزدی در مناطق تحت کنترل داعش می پردازد.

نظر دادن