برای مهمانی: برای مهمانی - 7

برای مهمانی

برای مهمانی - 7

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : آفتاب شمال - اقوام ترکمن

نظر دادن