برای مهمانی: برای مهمانی - 8

برای مهمانی

برای مهمانی - 8

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : در کوچه باغ ایمان - خلخال اردبیل

نظر دادن