ایران: ایران - 106

ایران

ایران - 106

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : جشنواره شهر خدا و نمایشگاه قرآن در ماه مبارک رمضان - توریست آلمانی

نظر دادن