بیراهه: بیراهه - 6

بیراهه

بیراهه - 6

ابن برنامه پیرامون اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : ناهنجاری های اجتماعی و جرائم و دزدی از زبان قربانیان و مجرمان 

نظر دادن