نردبان فریب: نردبان فریب

نردبان فریب

نردبان فریب

این برنامه به مسئله سند توسعه و اقلیم پاریس پرداخته و جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار می دهد.

نظر دادن