بیراهه: بیراهه - 41

بیراهه

بیراهه - 41

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : چهارشنبه سوری - قسمت اول : بررسی خطرات و آسیبهای ناشی از استفاده از مواد آتش بازی 

نظر دادن