من، بلوطم: من، بلوطم

من، بلوطم

من، بلوطم

این مستند به اهمیت وجود درخت بلوط در شیوه زندگی مردم استان کهگیلویه و بویراحمد می پردازد.

نظر دادن