بیراهه: بیراهه - 43

بیراهه

بیراهه - 43

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : قاچاق مواد مخدر

نظر دادن