بیراهه: بیراهه - 44

بیراهه

بیراهه - 44

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : بررسی واقعه یک سرقت از طلافروشی در شهر زاهدان

نظر دادن