جستار: جستار; خواب و بیدار

جستار

جستار; خواب و بیدار

 مستند "جستار" با نگاهی متفاوت به مسائل اجتماعی با موضوعات مهاجرت، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، سالمندی و خشونت در فوتبال می پردازد.

این قسمت : معرفی مهدی یازده ساله، کودک کار، که زندگی مادر و برادر و خواهر بی سرپرست خود را به سختی و از طریق کار کم درآمد اداره می کند.

نظر دادن