مردم یاری; ویژه برنامه روز ارتش: مردم یاری; ویژه برنامه روز ارتش

مردم یاری; ویژه برنامه روز ارتش

مردم یاری; ویژه برنامه روز ارتش

این مستند به خدمات پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان و شهرهای بمپور و خاش می پردازد.

نظر دادن