بیراهه: بیراهه - 45

بیراهه

بیراهه - 45

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : قاچاق کالا و عوامل شگل گیری آن

نظر دادن