پایتخت: پایتخت - 8

پایتخت

پایتخت - 8

مستند « پایتخت » به موضوع انتقال پایتخت و بررسی چالش ها و مشکلات این امر می پردازد.

نظر دادن