بیراهه: بیراهه - 46

بیراهه

بیراهه - 46

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : بررسی عملکرد آتلیه های غیرمجاز عکاسی و فیلمبرداری و مشکلات آنها برای مشتریان

نظر دادن