بیراهه: بیراهه - 47

بیراهه

بیراهه - 47

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : بررسی عملکرد آتلیه های غیرمجاز عکاسی و فیلمبرداری و مشکلات آنها برای مشتریان - قسمت دوم

نظر دادن