تعاونی برتر: تعاونی برتر - 144

تعاونی برتر

تعاونی برتر - 144

در این مجموعه مستند به فعالیت تعاونی‌های برتر در شهرستان ها و نقش آنها در اصلاح نظام بهبود معیشت مردم پرداخته می شود.

شرکت تعاونی سنگان تایر و انبوه سازان سبحان

نظر دادن