برای مهمانی: برای مهمانی - 10

برای مهمانی

برای مهمانی - 10

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : کلوخ اندازی - روستای ونایی واقع در بروجرد

نظر دادن