برای مهمانی: برای مهمانی - 12

برای مهمانی

برای مهمانی - 12

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : گم گم سحری - بندر گنگ در استان هرمزگان

نظر دادن