برای مهمانی: برای مهمانی - 13

برای مهمانی

برای مهمانی - 13

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : آداب و رسوم مردم سردشت

نظر دادن