برای مهمانی: برای مهمانی - 14

برای مهمانی

برای مهمانی - 14

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : مراسم کلیدزنی در شهر کرمان

نظر دادن