بیراهه: بیراهه - 49

بیراهه

بیراهه - 49

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در رشت

نظر دادن