یک چکه ماه: یک چکه ماه - 19

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 19

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

این قسمت : فتح الله آرامش; سرگذشت آقای آرامش که از 12 سالگی به مواد مخدر اعتیاد داشته و اکنون در حال ترک است.

نظر دادن